Přednášky, výstavy, semináře ...

Pokud budete mít zájem zorganizovat akci s naší účastí nebo máte-li organizační připomínky resp. dotazy k níže avizovaným akcím, či chcete-li se přihlásit na některou z našich akcí, obracejte se prosím na nás prostřednictvím naší e-mailové adresy monnada@seznam.cz či na našich telefonních číslech.

Psychoterapeut vede semináře a přednášky

6. ročník Školy sebepoznání 2014 – 2015

Šestý ročník přináší opět nové pojetí témat z psychologie sebepoznání a klade důraz  na pochopení:
Praktická výuka technik sebepoznání a meditace vhledu vhodně doplňuje teoretickou výuku. Psychologie sebepoznání vám pomůže:
Praxe sebepoznání učí jak se vědomě propojit s vnitřním neviditelným světem. Na škole se učí hlavně technika návratné meditace vhledu spolu s dalšími technikami vnitřní práce. Praxe je nezbytnou podmínkou osobní transformace.
Praktikování vhledu: Škola sebepoznání je zaměřena na  rozvíjení všech schopností, které člověk potřebuje k tomu, aby se naučil poznávat sám sebe, našel odvahu vyvíjet se a otevřel brány k probuzení.  

Výuka je rozdělena do sedmi víkendových bloků. V každé části se budeme teoreticky i prakticky zabývat příslušnými tématy. Témata jsou řazena tak, aby logicky a zhruba odpovídala přirozenému procesu sebepoznání a tak, jak se to jeví díky zkušenostem z praxe. 

Termíny a témata:

Vědomí a nevědomí

Hlubinná psychologie: Vědomí a jeho charakter, vůle, záměr. Princip introverze a extroverze. Psychické funkce – myšlení, cítění, vnímání a intuice. Nevědomí a jeho charakter, nevědomá symptomatologie. Vztahy mezi vědomí a nevědomím.
Praxe: Návratná meditace vhledu (dále jen vhled), vnitřní pozornost a bdělost, tělesná symptomatologie řeči nevědomí
11. - 12.10.2014

Ego-osobnost a temná stránka duše

Hlubinná psychologie: Charakter ego-osobnosti. Osobnost jako komplex. Persona a stín. Zranitelnost, méněcennost a komplexy. Oběť a pachatel. Vina a bolest.
Praxe: vhled - rozvíjení vnitřního pozorování, rozvíjení prožívání a bdělé pozornosti, pohled na ego
22. - 23.11.2014

Vztahy, přenos a emoce

Hlubinná psychologie: Projekce - zrcadlení nevědomých stránek v druhých osobách, vztahové krize, konflikty, význam emocí pro poznávání, vztahy a jejich přirozený vývoj a jednotlivé fáze vztahu.
Praxe: vhled – rozvíjení technik vnitřního pozorování, práce s emocemi, technika vnitřního afektu a jeho ztvárnění
10. - 11.1.2015

Mužský a ženský princip ve mně

Hlubinná psychologie: Psychologická charakteristika obou principů, vnitřní muž a vnitřní žena, mužská a ženská stránka člověka. Protikladnost a polarita duše.
Praxe: vhled – klid, pozornost, uvolnění a koncentrace, překážky vhledu, vhled a dech
14. – 15.2.2015

Dva póly ega - libido, superego a  konflikt mezi  nimi

Hlubinná psychologie: Autorita a nárok, obraz matky a otce v nevědomí. Psychické oddělení od rodičů. Regresní analýza. Cesta muže i ženy za psychickou dospělostí.
Praxe: vhled do podstaty duševních jevů, techniky aktivní a pasivní imaginace, dialog s nevědomím
21. – 22.3.2015

Vývoj osobnosti a  duševní krize

Hlubinná psychologie: Cyklus duševního zrání a osobního vývoje. Duševní krize jako tvůrčí princip.
Praxe: pokročilé techniky vhledu, obrazy duše, mandaly, jiné tvořivé techniky
18. – 19.4.2015

Spiritualita a transformace

Hlubinná psychologie: Nástup spirituality, Bytostné já, transcendentní podstata člověka, temné noci ducha a osobní transformace jako přirozený přírodní proces.
Praxe: vhled a odevzdání, vnitřní kontemplace, symbolika a personifikace
16. – 17.5.2015

Termíny budou upřesněny všem přihlášeným účastníkům v červnu
Cena: 13.000,- Kč za celý cyklus
Místo konání: Centrum Spirála, Dolákova, Praha 8
V případě jednotlivých návštěv je cena 2.000,- Kč za víkend
Doplňovat do jednotlivých kurzů budu pouze v případě volných kapacit
Přihlášky a dotazy na: monnada@seznam.cz

Přednášky

cyklus přednášek MUDr. Pavla Špatenky

Já, jeho dimenze a proměny

Na jsme zvyklí pohlížet jako na strukturu, která se z něčeho skládá, něco jí charakterizuje a spolehlivě identifikuje. Leč Já není pevná věc, neustále se mění a vyvíjí, takže je i proces. Já má mnoho rozměrů. Není jen tím, čím doopravdy je, ale je také tím, co prožíváme, co si myslíme, s čím se identifikujeme, do jaké míry si to uvědomujeme a také tím, jakým způsobem si Já vykládáme. Proto je Já tak ne-jednoznačná věc. Pojďme se společně podívat na fenomén Já nejen z pohledu hlubinné psychologie, kosmologie vyspělých filosofií, ale také okem každodennosti. 

Já, vnější svět a konvence

Jsme skutečně sami sebou, nebo si to jen myslíme? Jak moc jsme svázáni konvencemi a jakou mají v našich životech moc? Povídání o vnější slupce a o tom, jak  to má naše Já se svobodou a jak to má na začátku poznání velmi složité.
8.4.2014

Ego - Osobnost a jeho stín

Ne všechno co jsme, skutečně žijeme. Žité a nežité Já tvoří skutečný celek naší osobnosti. Pojďme se podívat na vnitřní Já a na jeho vztah k vnějšímu Já a také na všechno to, co z Já zůstává uzamčeno v nevědomí.
15.4.2014

Já a mé vyšší Já

Já má rozměr, který přesahuje hranice osobního Já. Pojďme se společně podívat na to, jak lze vědomě uchopit to, co nás přesahuje. 
22.4.2014

Nástroje a cesty duchovního vývoje

  Jak vypadá nejvyšší pravda o Já? Má vlastní substanciální podstatu, nebo je ve skutečnosti jen součtem existujících jevů a nebo tím, co není? Pojďme se podívat na fenomén Já z pohledu pravdy, která přesahuje běžný způsob lidského vnímání.
29.4.2014

Kde – malý sál Městské knihovny, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Kdy – výše uvedené úterky, vždy od 19 hod.

Semináře

Kdo jsem? . . .
. . . je tou nejdůležitější otázkou každého člověka

 
Je to tak snadné ztratit sám sebe v rychlosti a zmatku života. Někteří z nás se všimli, že nedokáží odlišit sami sebe od požadavků a přání svého okolí. Proto chtějí poznat svojí skutečnou osobnost.

Seminář je prostor, ve kterém budeme hledat sami sebe a věnovat se sami sobě. Prohlubováním svého vnímání a prožívání budeme krok po kroku odhalovat napětí mezi osobními a kolektivními emocemi, poznávat rozměry své vlastní osobnosti.

Díky praktickým technikám sebepoznání se naučíme nejen reflektovat a rozlišovat vlastní pocity, ale také nacházet možnosti a způsoby, jak podpořit autenticitu a autonomii osobnosti ve vztahu k vnějšímu světu, ke konvencím a k požadavkům okolí.

Na semináři se budeme pochopitelně věnovat všem tématům, které s psychologií osobnosti a s jejím vývojem přímo souvisí.


Technicky bude kurz zaměřen na:

• Rozvoj praktického sebepozorování v meditaci
• Práce s tělem, tělesnými prožitky, emocemi, hlubšími pocity a myšlenkami, vedoucí k jejich uvědomění.
• Budeme pracovat i s pokročilými technikami, jako jsou aktivní a pasivní imaginace, tělesná cvičení, kreslení, dechové techniky a jiné formy tvořivého vyjádření.

Tato práce vás přirozeně povede k prožitku JÁ a k vytváření reflektujícího vědomí. Nácvik sebeuvědomění a vědomého prožívání přináší do vědomí energii a vůli potřebnou ke změně postojů a duševních návyků, které nám brání v rozvíjení a uvědomění sama sebe.
2.8. - 9.8.2014

Lektoři: MUDr. Pavel Špatenka, viz jogasebepoznani.cz
MUDr. Iveta Skálová-Špatenková a Martina Hůlková,
viz jogasebepoznani.cz/spolupracuji

Místo konání: Penzion u Výletů, Moravec (15 km od Velkého Meziříčí), penzion-vysocina.cz

Cena: 7.900,- Kč / osoba týden (kurz, ubytování, polopenze)

Výstavy

Obrazy duše je stálá výstava obrazů - mandal na naší adrese, viz kontakt, po domluvě.

Na všech akcích můžete zakoupit naše CD a knihy.

návrat nahoru ↑

© Monnáda - terapeutické centrum
seo služby klíčová slova pro web copywriting