Přednášky, výstavy, semináře ...

Pokud budete mít zájem zorganizovat akci s naší účastí nebo máte-li organizační připomínky resp. dotazy k níže avizovaným akcím, či chcete-li se přihlásit na některou z našich akcí, obracejte se prosím na nás prostřednictvím naší e-mailové adresy monnada@seznam.cz či na našich telefonních číslech.

Psychoterapeut vede semináře a přednášky

VII. ročník Školy sebepoznání 2015/2016

MUDr. Pavel Špatenka Škola sebepoznání přináší zajímavé pojetí témat z psychologie sebepoznání a klade důraz na sebezdokonalování a porozumění:
Praktická výuka technik sebepoznání a meditace vhledu vhodně doplňuje teoretickou výuku.

Psychologie sebepoznání vám pomůže:
Praxe sebepoznání učí jak se vědomě propojit s vnitřním neviditelným světem. Na škole se učí hlavně technika návratné meditace vhledu spolu s dalšími technikami vnitřní práce. Praxe je nezbytnou podmínkou osobního vývoje a proměny postojů a chování.

Praktikování vhledu:
Škola sebepoznání je zaměřena na  rozvíjení všech schopností, které člověk potřebuje k tomu, aby se naučil poznávat sám sebe, našel odvahu vyvíjet se a otevřel brány k probuzení. 

Výuka je rozdělena do sedmi víkendových bloků. V každé části se budeme teoreticky i prakticky zabývat příslušnými tématy. Témata jsou řazena tak, aby logicky a zhruba odpovídala přirozenému procesu sebepoznání a tak, jak se to jeví díky zkušenostem z praxe.

Termíny a témata:

Vědomí a nevědomí

Hlubinná psychologie: Vědomí a jeho charakter, vůle, záměr. Princip introverze a extroverze. Psychické funkce – myšlení, cítění, vnímání a intuice. Nevědomí a jeho charakter, nevědomá symptomatologie. Vztahy mezi vědomím a nevědomím.
Praxe: Základy praxe sebepoznání, cvičení pro pěstování koncentrace a vnitřní pozornosti, překážky pro koncentraci.
10. a 11.10.2015

Ego-osobnost a její stín

Hlubinná psychologie: Charakter ego-osobnosti. Osobnost jako komplex. Persona a stín. Zranitelnost, méněcennost a komplexy. Oběť a pachatel. Vina a bolest.
Praxe: vhled – rozvíjení vnitřního pozorování, formy vnitřních jevů, rozvíjení prožívání a bdělé pozornosti, rozlišování a vhled.
14. a 15.11.2015

Vztahy, přenos a emoce

Hlubinná psychologie: Projekce – zrcadlení nevědomých stránek v druhých osobách, vztahové krize, konflikty, význam emocí pro poznávání, vztahy a jejich přirozený vývoj a jednotlivé fáze vztahu.
Praxe: vhled – rozvíjení technik vnitřního pozorování, práce s emocemi a náladami, technika vnitřního afektu a jeho ztvárnění.
12. a 13.12.2015

Mužský a ženský princip ve mně

Hlubinná psychologie: Psychologická charakteristika obou principů, vnitřní muž a vnitřní žena, mužská a ženská stránka člověka. Protikladnost a polarita duše.
Praxe:  vhled – techniky vnitřního klidu, techniky budování vnitřní jasnosti a pozornosti, uvolnění a koncentrace, vhled a dech, práce s bolestí
13. a 14.2.2016

Vnitřní dítě a rodičovská autorita - konflikt mezi nimi

Hlubinná psychologie: Autorita a nárok, obraz matky a otce v nevědomí. Psychické oddělení od rodičů. Regresní analýza. Cesta muže i ženy za psychickou dospělostí.
Praxe: vhled do podstaty jevů a jeho charakteristiky, techniky aktivní a pasivní imaginace
19. a 20.3.2016

Vývoj osobnosti a duševní krize

Hlubinná psychologie: Cyklus duševního zrání a osobního vývoje, principy vymanění individuality z nevědomí. Duševní krize jako tvůrčí princip.
Praxe: pokročilé techniky vhledu, obrazy duše, mandaly, jiné tvořivé techniky
16. a 17.4.2016

Spiritualita a transformace

Hlubinná psychologie: Nástup spirituality, Bytostné já, transcendentní podstata člověka, temné noci ducha a osobní transformace jako přirozený přírodní proces.
Praxe: rozvíjení technik vhledu a vnitřního odevzdání, princip kontemplace
14. a 15.5.2016

Cena: 13.000,- Kč za celý cyklus.
Místo konání: Centrum Spirála, Dolákova, Praha 8.
V případě jednotlivých návštěv je cena 2.000,- Kč za víkend (pouze v případě volné kapacity a pouze pro účastníky minulých škol).
Přihlášky a dotazy na: monnada@seznam.cz

Přednášky

Když nám vztahy ničí život

cyklus přednášek MUDr. Pavla Špatenky

Volné pokračování cyklu přednášek na téma sebepoznání a to právě v zrcadle vztahů. V přednáškách se opět vrátíme k základním konfliktním tématům, jež se vztahy přímo souvisí: vlivu rodičovské autority na dospělé vztahy, k partnerství a k projekcím, k osobnímu růstu, poznávání sama sebe a konečně i k osvětlení psychologické a duchovní funkce vztahování.

Rostu, protože se vztahuji

Psychický vývoj a zrání osobnosti má své zákonitosti. Vztahy, tedy emoce a tužby v něm hrají důležitou roli. Přednáška vám osvětlí funkci vztahů pro váš osobní vývoj a růst a zároveň osvětlí jednotlivé fáze osobního vývoje.
7.4.2015

Počátky hledej u rodičů

Vztah s rodiči formuje základní postoje a představy, které máme o vztazích, o sobě a o druhých. Pohlédněme společně na to, jak nám rodičovské vzory ničí naše vztahy.
14.4.2015

Kdo jsem já - zrcadlo těch druhých?

Nic není tolik obestřeno předsudky, mýty a sebeklamy než právě naše "dospělé" partnerské vztahy. Jak s tím souvisí psychologický fenomén projekce - tedy promítání našich nevědomých představ a přání na druhé?
21.4.2015

Jak zdravě růst a vyvíjet se

  Předsudky, sebeklam, iluze nás udržují v zaslepenosti. Jak naložit s nevědomostí a vydat se-  stejně tak jako Alenka či Neo - za zrcadlo a poznávat skutečnost? Jak lze v našich podmínkách pracovat na vlastním duchovním vývoji?
28.4.2015

Přednášky se konají v uvedených termínech v malém sále Městské knihovny Praha vždy v 19.00 hodin.
Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1
rezervace vstupenek na: mlp.cz

Vzhledem ke značnému zájmu doporučuji včasnou rezervaci vstupenek na výše uvedených webových stránkách Městské knihovny.

Semináře

Oběti výchovy - vyrovnání s rodičovskou autoritou

Seminář je určen pro ty, kteří se chtějí naučit prakticky a jednou pro vždy vyrovnat s rodičovskou autoritou. Během víkendu si osvětlíme základní formy pokřivené výchovy a vysvětlíme si a vyzkoušíme praktické způsoby, možnosti, psychologická pravidla a kritéria pro pravé a skutečné vypořádání s rodičovskou autoritou.
Vztah s rodiči má velký vliv na naše dospělé vztahy, na celkový duševní stav, výkonnost, životní energii, zkrátka na celý dospělý život. Rodiče do nás zasévají mentální a citová semínka, tím vytvářejí přesvědčení o nás samých a sebepojetí, které nás v dospělém životě velmi svazují. Tato přesvědčení se dotýkají téměř každé oblasti života.

Jako oběti výchovy si neseme pocity provinění za to jací jsme a pocity vlastní neschopnosti dále do života. Někdy je nesmírně těžké vybudovat si realistický sebeobraz, protože si zkrátka nevěříme. Trpíme často vysokým stupněm citové závislosti na blízkých osobách, trpíme depresemi, úzkostmi, strachem a často se nedokážeme rozhodnout tam, kde to pro jiné není problém. Naše vztahy opakovaně ztroskotávají. A to je jen malý výčet důsledků výchovy. Tyto věci lze poctivou duševní prací napravit. Na semináři se naučíme pracovat se zraněními, jež pocházejí od rodičů a prakticky se s nimi vypořádat.

Místo konání: Dům dětí a mládeže SPIRÁLA, Dolákova ul, Praha 8, malý sál, I. patro
Datum: 30. a 31. 5. 2015, sobota: 10 - 18 hod, neděle 10 - 17 hod.
Cena: 1900,- kč
Lektoři: Pavel Špatenka a MUDr. Iveta Špatenková
přihlášky: monnada@seznam.cz
Možnost přespání v místě (karimatka, spacák) za 100,- Kč

Meditace a vnitřní klid

Dvoudenní seminář je určen těm, kteří se potřebují zastavit a obrátit do sebe, aby posílili spojení se svým niterným světem.
Na semináři budeme provádět praktická meditativní, tělesná i dechová cvičení, vedoucí k obrácení pozornosti do nitra, k uvolnění tělesného a psychického napětí a také techniky směřující k nabytí vnitřního klidu a vyrovnanosti.
Zároveň se budeme věnovat praxi meditace vhledu a rozvoji schopnosti rozlišování. Součástí semináře budou i imaginativní techniky a práce s mandalou.
Teoreticky vám osvětlím, krok po kroku, jaké poznání lze získat skrze meditační praxi a ukážeme si, jak lze postupně rozvíjet vhled do nitra.
Seminář není určen pro úplné začátečníky.

Místo konání: Dům dětí a mládeže SPIRÁLA, Dolákova ul, Praha 8, malý sál, I. patro
Datum: 20. a 21. 6. 2015, sobota: 10 - 18 hod, neděle 10 - 17 hod.
Cena: 1900,- kč
Lektoři: Pavel Špatenka a MUDr. Iveta Špatenková
přihlášky: monnada@seznam.cz Při přihlašování uveďte prosím název semináře.
Možnost přespání v místě (karimatka, spacák) za 100,- Kč

Výstavy

Obrazy duše je stálá výstava obrazů - mandal na naší adrese, viz kontakt, po domluvě.

Na všech akcích můžete zakoupit naše CD a knihy.

návrat nahoru ↑

© Monnáda - terapeutické centrum
seo služby klíčová slova pro web copywriting