COLOR´S – jednota bydlení a žití

Nové stránky:

Sjednotit obytný či pracovní prostor s lidmi, kteří ho obývají, je léčivé umění MUDr. Ivety Skálové-Špatenkové nabývající v současnosti na vážnosti díky narůstající touze po vnitřní harmonii. Jeho náplní je propojení prostoru, barev a léčivých obrazů - mandal s konkrétními osobami. K práci s prostorem přistupuji vždy individuálně. Každý člověk je na své cestě životem neustále se proměňujícím originálem a proto by měl prostor, ve kterém žije, harmonicky odrážet proměny jeho duše. Probuzený prostor, zdravý prostor, léčivý prostor – to je prostor, který je v souladu s člověkem a jeho potřebami. Domov je tudíž velmi osobní téma, neboť odráží kontrast harmonie i chaosu lidského nitra. A naopak. Zpětně svou harmonií či nerovnováhou ovlivňuje domov náš vnitřní život. Vědomí celosti a propojení vnějších a vnitřních světů umožňuje vytvořit osvícený prostor s vnímatelnými léčivými účinky na psychiku a zdraví člověka. Většina z vás zná systém Feng Shui (Feng-šuej), který vychází s podobných principů. Můj systém Color´s – jednota bydlení a žití však pracuje především na individuální úrovni. Feng Shui a Color´s jsou principy sjednocení materiální a duchovní energie a propojení individuálního světa s okolím.

První krok – diagnostika vnitřního prostoru

Má-li prostor zrcadlit vnitřní svět člověka a uvádět ho do rovnováhy, je nutné úvodem zjistit, jaké síly je potřeba v životě člověka upevnit a jaké oslabit. mandala královna andělů Napovídám tak, že na počátku všeho stojí člověk se svým vnitřním světem, který se odráží v jeho povaze, osobnosti, ale i v nevědomých tendencích, které ovlivňují jeho myšlení, cítění i chování a v konečném důsledku i jeho vztahy k okolí. Jinak řečeno je nezbytné umět nahlédnout do vnitřního světa člověka, jemuž má zdravý prostor sloužit. K tomuto účelu využívám malování vlastní mandaly klientem. Obraz, který namaluje, je obrazem jeho vědomé i nevědomé duše. Symboly a barvy jsou jazykem, jež věrně manifestuje vnitřní prožívání. V mandale se přetváří symboly nevědomí do tvarů a barev, jež můžeme přeložit do jazyka rozumu. Vhled, který diagnostikou mandaly získáme, mi dává základní osnovu pro práci s prostorem.

Druhý krok – principy pro vnější prostor

Pro každý zdravý a harmonizující prostor je důležitá vyváženost pěti základních principů. V individuální mandale zjistím, které převažují a kterých se nedostává. Toto zjištění je základem pro vyvážení principů skrze utváření vnějšího prostoru. Těmito principy jsou:

otevřenost
jednoduchost
hojnost
vřelost
rozvoj

Každý princip je archetypem sám o sobě. Je určitou formou kvalit, které se oživují teprve ve spojení s psychickým světem člověka. Každý princip nese určité psychické vlastnosti, jež jsou reprezentované určitými barvami. mandala neomezenost Při utváření prostoru dávám důraz nejen na barvy, ale i na styl, tvary, světelnost, vybavení, materiály, doplňky atd. A neustále mám na paměti, že je třeba přistupovat k danému prostoru s ohledem na individuální dispozice a potřeby lidí, pro něž je určen. Proto bez prvního kroku, vnitřní diagnostiky, ztrácí práce s prostorem svůj vlastní smysl.

Krok třetí – harmonizující obrazy - mandaly

Jako završení procesu ozdravění prostoru používám léčivé obrazy, jejichž individuální aplikace celý tento proces výrazně podpoří. Jsou to obrazy mandal, které maluji na hedvábí a každý z nich v sobě nese léčivou energii různého obsahu. Tyto obrazy umožňují postupné nalézání cesty k vnitřnímu zdroji síly, která opět sjednotí rozptýlenou duševní energii a dá tak bytosti její celistvost, klid a vyrovnanost.

„Rozhlížeje se kolem sebe, není možné nevidět, jaký je propastný rozdíl mezi tím, co je vnucováno společenským „in“ a jaké jsou skutečné potřeby člověka. Chlad a strnulost citu deformují nejen vnější prostředí, ale hlavně myšlení a prožívání člověka. A právě skrze COLOR´S přistupuji k tvoření obytného prostoru novým a individuálním způsobem tak, aby se domov stal nejenom místem pro bydlení, ale i pro bytí.

mandala vesmíru Je to cesta k vlastnímu středu, ke svým vlastním zásobám energie, z nichž potom čerpáme sílu pro všední dny a můžeme tak jít krok po kroku cestou sebepoznání a dále se vyvíjet. Napomáhají spustit vnitřní léčivé procesy a tak se sám uzdravit a mít v sobě tentýž řád jako tento obraz, tento vzor. Díky svému kruhovému tvaru, v němž vše směřuje k jednomu středu, se proto nabízí jako ideální předloha pro meditaci; člověk je sám se sebou, se svými pocity, uvolňují se mnohá napětí, dochází ke zklidnění a harmonizaci vnitřních sil.

Kontakty pro přihlášení na konzultaci COLOR´S

© Monnáda - terapeutické centrum